Gebruiksvoorwaarden

De websites van Nederland-Nieuws worden u via internet aangeboden door het bedrijf Nederland-Nieuws. Aan het gebruik van deze websites zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door deze website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Nederland-Nieuws schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1           Op Nederland-Nieuws kunt u het laatste nieuws uit Nederland lezen. Daarnaast is het mogelijk zelf nieuws-items in te zenden welke op de website geplaats kunnen worden.

1.2           Nederland-Nieuws is vrij te gebruiken. Echter, na elke gebruiksessie worden alle gegevens gewist die u heeft ingevoerd. Om gegevens op te kunnen slaan om ze bij later gebruik van opnieuw op te kunnen roepen, en om andere geavanceerde functies te gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

1.3           U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Nederland-Nieuws mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Nederland-Nieuws heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4           Met Nederland-Nieuws worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Nederland-Nieuws voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1           Het is verboden Nederland-Nieuws te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2           Daarnaast is het verboden bij Nederland-Nieuws

- onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
- informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);
- informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
- informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
- anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
- de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
- voor commerciële doeleinden in te zetten;
en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.3           Indien Nederland-Nieuws constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Nederland-Nieuws zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.4           Indien naar het oordeel van Nederland-Nieuws hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Nederland-Nieuws of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Nederland-Nieuws gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Nederland-Nieuws is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.

2.5           Nederland-Nieuws is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Nederland-Nieuws gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.6           U vrijwaart Nederland-Nieuws van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1           Nederland-Nieuws doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de dienst.

3.2           Nederland-Nieuws onderhoudt Nederland-Nieuws actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3           Nederland-Nieuws mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Nederland-Nieuws aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Nederland-Nieuws zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1           De dienst Nederland-Nieuws, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Nederland-Nieuws. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Nederland-Nieuws, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2           Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Nederland-Nieuws heeft een onbeperkt gebruiksrecht op deze informatie, inclusief het recht van doorverkoop (sublicentie) aan derden of gebruik voor andere diensten van Nederland-Nieuws.

4.3           Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Nederland-Nieuws besluiten tot aanpassing of verwijdering.

4.4           U mag informatie die u publiceert of opslaat via de dienst naar eigen inzicht aanpassen of weghalen.

4.5           Nederland-Nieuws zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via Nederland-Nieuws, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Nederland-Nieuws daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Nederland-Nieuws zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

4.6           Indien Nederland-Nieuws constateert dat uw bijdragen zijn overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, is Nederland-Nieuws gemachtigd om op eigen naam of namens u hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor Nederland-Nieuws maar u dient zonodig medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbiedt u niet uw bijdrage elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen overname van (substantieel) alle bijdragen van Nederland-Nieuws.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1           Om u Nederland-Nieuws gratis aan te kunnen bieden, vertoont Nederland-Nieuws op Nederland-Nieuws advertenties van haar sponsors.

5.2           Het is niet toegestaan de vertoonde advertenties te blokkeren. Nederland-Nieuws heeft het recht uw toegang tot de dienst te blokkeren als zij dit detecteert.

5.3           Raadpleeg de privacyverklaring van Nederland-Nieuws om meer te weten te komen over uw privacy bij het vertonen van advertenties.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1           Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Nederland-Nieuws geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst.

6.2           Nederland-Nieuws is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3           Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Nederland-Nieuws meldt.

6.4           In geval van overmacht is Nederland-Nieuws nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1           Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.

7.2           Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.

7.3           Nederland-Nieuws kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

8.1           Nederland-Nieuws mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.

8.2           Nederland-Nieuws zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

8.3           Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1           Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2           Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Nederland-Nieuws worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Nederland-Nieuws gevestigd is.

9.3           Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk”moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4           De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Nederland-Nieuws wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5           Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6           Nederland-Nieuws is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.